fbpx

SBORNÍK

Poptávka rukopisů

Pro otištění vašeho příspěvku ve sborníku z konference Hledání ztraceného smyslu práce prosím zašlete finální verze vašich textů určených k recenznímu řízení do 29. února 2020 na e-mail smyslprace@smyslprace.cz a v kopii na radekholodnak@gmail.com. Sborník vyjde v druhé polovině roku 2020.

Participace na sborníku není podmíněna fyzickou účastí na konferenci.

Redakce zašle e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.

Náležitosti rukopisu

Rozsah rukopisu

Recenzované typy textů nemají přesahovat 30 normostran, diskuzní studie a esej 20 normostran, studentské práce 10 normostran, recenze, zprávy a informace 5 normostran. Výjimky konzultujte na e-mailu radekholodnak@gmail.com. Studie musí být opatřena abstraktem v rozsahu 1000–1200 znaků v češtině a angličtině.

Text

– text je ve formátu doc či kompatibilní

– písmo Times New Roman, velikost 12 či odpovídající

– automatické nastavení řádkování 1,5 řádku, odsazení 0 cm, mezery 0 b., zarovnání do bloku

– autoři v textu používají pouze běžné zkratky, a to jen v nejnutnějších případech

– názvy publikací, článků aj. jsou psány kurzívou

– při udávání stran, popř. roků použijte krátkou pomlčku (1990-1998, s. 36-42)

Zvýraznění textu

Pro zvýraznění textu se používá pouze kurziva, nikoli tučné písmo nebo podtržení.

Citáty

Pro uvození či citování textu se užívá v češtině běžných uvozovek, tj. dvojitých, před textem dole, za textem nahoře, bez mezer. Pokud stojí v uvozovkách celá věta, kladou se uvozovky až za její interpunkční znaménko, pokud jsou v uvozovkách jen jednotlivá slova, uvozovky jsou přímo za nimi. V případě potřeby mohou být do textu označeného uvozovkami zapuštěny další, jednoduché uvozovky. V uvozovkách je vždy pouze citovaný text; pokud následuje za citovaným textem odkaz v závorce, klade se vždy až mimo uvozovky.

Poznámkový aparát a citace literatury

Poznámky jsou vkládány do textu automaticky jako poznámky pod čarou a chronologicky číslovány, písmo Times New Roman, velikost 10, automatické nastavení řádkování 1 řádek, odsazení 0 cm, mezery 0 b., styl „normální“.

Bibliografické citace se uvádějí podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2 (01 0197).

Citační vzory

Monografie
Žemlička, Ž., Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Článek v časopise
Pánek, P., Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy proti turecké
expanzi, in: Československý časopis historický (dále ČsČH), 36, 1988, s. 856-872.

Článek ve sborníku
Mikušek, M., Formování a životní angažovanost zakladatelské generace Spolku pro dějiny Němců v Čechách, in: P. Soukup – F. Šmahel (vyd.), Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004, s. 79-93.

Citované internetové prameny
Rezek, R., Der kleine große Unterschied, URL: http://www.univie.ac.at/hausartbeiten.at/kafka.htm [cit. 12.01.2007].

Citace v poznámkách
Citace v poznámkách jsou doplněny údajem o zdroji v následující podobě:
„… bla bla bla.“ Srv. V. Láska, Nenávist a její půvaby, Horní dolní 2011, s. 1.

Autorská práva a původnost

Redakce předpokládá, že nabídnutý text dosud nebyl publikován a autor nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu.

S případnými dotazy se prosím obracejte na e-mail radekholodnak@gmail.com.